PRIVACY

Stichting Flor Ayuda vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar donateurs, vrijwilligers en bezoekers van de website van essentieel belang voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van donateurs, vrijwilligers en belangstellenden, zoals bezoekers van de website, worden uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd.


Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer je informatie aanvraagt, donateur of vrijwilliger wordt, je inschrijft voor onze nieuwsbrief of op een andere manier contact hebt met Stichting Flor Ayuda, legt Stichting Flor Ayuda jouw gegevens vast. Stichting Flor Ayuda is aan te merken als de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Stichting Flor Ayuda gebruikt je persoonsgegevens voor de uitvoering van haar activiteiten die gelet op haar doelstelling gebruikelijk zijn, voor fondsenwerving en om je op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen en activiteiten, alsmede voor het behandelen van geschillen en accountantscontrole. Jouw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hier genoemde doeleinden.


Verstrekking van gegevens aan derden
Wij kunnen voor het verwerken van je persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend namens ons en in onze opdracht zullen optreden. Daarbuiten zullen wij jouw gegevens niet verspreiden aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.


Cookies
Stichting Flor Ayuda maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of smartphone worden geplaatst. Stichting Flor Ayuda maakt uitsluitend gebruik van cookies voor het traceren van patronen van webbezoek van www.florayuda.nl.

De meeste internetbrowsers accepteren het gebruik van cookies automatisch. Browsers kunnen echter ook zo worden ingesteld dat je een waarschuwing krijgt voordat je een cookie accepteert. Cookies kan je ook volledig uitschakelen. Houd er rekening mee dat de website niet meer optimaal functioneert als je cookies blokkeert, omdat sommige cookies noodzakelijk zijn voor een goede werking van de site.


Wijzigingen
Stichting Flor Ayuda behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Wij raden je aan deze privacyverklaring van tijd tot tijd te raadplegen. Bij het eerste gebruik van de website wordt je geattendeerd op deze privacyverklaring. Bij doorgaand gebruik wordt de verklaring automatisch akkoord verklaard voor een period van 180 dagen. Deze versie is in maart 2018 bijgewerkt.


Vragen
Heeft u vragen over deze privacyverklaring?

Neem dan contact met ons op.